Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky použití aplikace

Jana Šimka

Místo podnikání: Pod Harfou 933/62, 190 00 Praha, Vysočany
Identifikační číslo: 87247054
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 9

(dále jen „Provozovatel“)

Kontaktní údaje Provozovatele:
Adresa pro doručování:
Jan Šimek
Pod Harfou 933/62
190 00 Praha
Vysočany
(dále jen „Kontaktní adresa“)

Adresa elektronické pošty: info@vikendovepobyty.eu (dále jen „Kontaktní email“)
Telefon: (+420) 776 874 847

pro přístup a využití webových stránek www.vikendovepobyty.eu, www.romanticky-pobyt.cz, www.velikonocni-pobyty.cz a www.wellnesspobyty.info

1. Úvodní ustanovení

1.1. Všeobecné podmínky použití aplikace (dále jen „Podmínky“) vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Provozovatele, Zákazníka a Návštěvníka při využívání webové aplikace umístěné na internetové adrese www.vikendovepobyty.eu, www.romanticky-pobyt.cz, www.velikonocni-pobyty.cz a www.wellnesspobyty.info (dále jen „webové rozhraní“). Zákazník využitím této webové aplikace (podáním rezervace pobytu) stvrzuje, že se s těmito Podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

1.2. Provozovatel poskytuje webové rozhraní a související služby jiným podnikatelům nebo osobám (dále jen „Poskytovatel“), resp. ve prospěch těchto osob webové rozhraní sám provozuje a vyvíjí činnost k tomu, aby Poskytovatel měl možnost prostřednictvím webového rozhraní uzavírat s třetími osobami (dále jen „Zákazník“) smlouvy o zájezdu, ubytovací smlouvy a další smlouvy (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“). Zákazník tak bere na vědomí, že poskytovatelem služby je osoba odlišná od Provozovatele, a to Poskytovatel, jenž provozuje ubytovací služby poptávané Zákazníkem prostřednictvím podané rezervace pobytu.

1.3. Návštěvníkem je každá fyzická nebo právnická osoba, která navštíví webové rozhraní, bez ohledu na to, zda ho využije či nikoli. Návštěvníkem je i Zákazník. Návštěvník vstupem na webovém rozhraní stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a zavazuje se jimi řídit.

1.4. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při využívání webového rozhraní a uzavírání smluv prostřednictvím webového rozhraní. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s provozem webového rozhraní a uzavíráním jakýchkoli smluv prostřednictvím webového rozhraní (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby. Přístup a používání webového rozhraní jsou bezplatné.

2. Základní podmínky využití webového rozhraní

2.1. Provozovatel není účastníkem smlouvy mezi Zákazníkem a Poskytovatelem. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Zákazníkovi nebo Návštěvníkovi na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.

2.2. Všechny ceny na webovém rozhraní jsou ceny za poskytnutí ubytovacích a s tím souvisejících služeb Poskytovatelem.

2.3. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na webovém rozhraní. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Poskytovatelem na webovém rozhraní, pokud ten na webovém rozhraní svou nabídku zveřejňuje. Provozovatel neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na webovém rozhraní Poskytovatelem ani za případné nekalosoutežní jednání Poskytovatele prostřednictvím webového rozhraní nebo porušení osobnostních nebo autorských práv.

2.4. Prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru, nejedná se tak o návrh na uzavření smlouvy (§ 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

2.5. K rezervaci pobytu slouží elektronický formulář, jenž je připojen k prezentaci každého pobytu (dále jen „rezervace pobytu“). Takový formulář, jenž zákazník vyplnil a odeslal, Provozovatel okamžitě přepošle Poskytovateli. Zprostředkovaná smlouva nevzniká vyplněním a zasláním rezervace pobytu Poskytovateli prostřednictvím Provozovatele ani okamžikem doručení rezervace pobytu Poskytovateli. Další jednání o uzavření Zprostředkované smlouvy a její uzavření pak závisí již zcela na jednání Poskytovatele se Zákazníkem a Provozovatel se takového jednání nikterak neúčastní.

3. Povinnosti Zákazníka

3.1. Zákazník vůči Provozovateli souhlasem s těmito Podmínkami prohlašuje a zaručuje, že:
• je plně způsobilý k právním jednáním, a to zejména s ohledem na svůj věk,
nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
• veškeré údaje, které poskytuje Provozovateli, jsou pravdivé, úplné,
přesné a správné,
• se před zahájením užívání webového rozhraní důkladně seznámil s těmito
Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
• bude používat webové rozhraní, používat webovou aplikaci na něm umístěnou
a vkládat příspěvky do návštěvní knihy (pokud to je umožněno) prostřednictvím
ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že
Zákazník vytvořil a užívá více uživatelských účtů, mohou být jeho účty zablokovány
a smazány.
• nebude používat webové rozhraní, pokud by jeho použitím ze strany Zákazníka
došlo k porušení právních předpisů.

3.2. Zákazník a Návštěvník nesmí:
• užívat webové rozhraní v rozporu s těmito Podmínkami,
• komerčně užívat kterékoli části webového rozhraní způsobem poškozujícím či
umožňujícím poškodit Provozovatele a/nebo Poskytovatele,
• získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Zákazníků,
• zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást webového
rozhraní, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data webového rozhraní,
• používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít
negativní vliv na provoz webového rozhraní.

4. Ochrana osobních údajů

4.1. Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Za osobní údaje Provozovatel považuje jakékoliv údaje, podle kterých lze identifikovat konkrétního člověka.

4.2. Poskytovatel prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00052341.

4.3. Poskytovatel shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje Zákazníka, je-li fyzickou osobou:
• jméno a příjmení
• adresa bydliště
• fakturační adresa, je-li odlišná od adresy bydliště (pokud je relevantní)
• telefonní číslo
• identifikační číslo (pokud je relevantní)
• daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno (pokud je relevantní)
• adresa elektronické pošty
• případně další údaje zadávané do webového rozhraní

4.4. Zpracováním osobních údajů Zákazníka může Provozovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

4.5. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě jejich písemné žádosti odstranit z databáze. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Zákazníka nepředá Provozovatel žádné další osobě, vyjma Poskytovateli, a to pro účely plnění práv a povinností z těchto Podmínek a ze Zprostředkované smlouvy.

4.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

4.7. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

4.8. V případě, že by se Zákazník domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
• požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
• požadovat, aby Provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména
se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních
údajů. Je-li žádost Zákazníka podle předchozí věty shledána oprávněnou,
Provozovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li
Provozovatel nebo zpracovatel žádosti, má Zákazník právo obrátit se na Úřad
pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Zákazníka
obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

4.9. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

4.10. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících s činností Provozovatele na svou elektronickou adresu. Zákazník dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele. Souhlasy dle obou předcházejících může Zákazník kdykoli odvolat.

5. Google Analytics a soubory cookie

5.1. Webové rozhraní aplikace může používat službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen “Google”). Služba Google Analytics používá souborů “cookies”, které jsou textovými soubory ukládanými do počítače Zákazníka, Provozovatele a Návštěvníka umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní Zákazníkem, Návštěvníkem a Provozovatelem. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní aplikace a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Provozovatele a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Zákazníka, Návštěvníka a Provozovatele s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Zákazník, Návštěvník a Provozovatel webového rozhraní aplikace mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní aplikace. Používáním webového rozhraní aplikace souhlasí Zákazník, Návštěvník a Provozovatel se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

6. Ochrana autorských práv

6.1. Obsah webových stránek Provozovatele, všechny na nich materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto Podmínek, je chráněn autorským právem Provozovatele a mohou být chráněny dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být Zákazníkem, Poskytovatelem ani Návštěvníky měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Provozovatele. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní aplikace třetím osobám. Při nerespektování tohoto zákazu bude Provozovatel postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní aplikace nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Zákazník, Poskytovatel ani Návštěvník nesmí při využívání webového rozhraní aplikace používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

7.2. Provozovatel nezaručuje nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou Návštěvníkovi při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Návštěvníka.

7.3. Znění Podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním Podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

7.4. V případě dotazu k Podmínkám poskytne Provozovatel bezodkladně veškeré potřebné informace.

7.5. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností (ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku).

7.6. Veškeré smluvní vztahy se řídí těmito Podmínkami a vztahy jimi neupravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v aktuálním znění.

7.7. Tyto Podmínky jsou zobrazeny ve webovém rozhraní, je tak umožněna jejich archivace, reprodukce, uchování a opakované zobrazení Zákazníkem.

7.8. Kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

7.9. Poruší-li Zákazník nebo Návštěvník při užívání aplikace práva třetích osob, nenese za to Provozovatel odpovědnost. Bude-li na Provozovateli vymáhána náhrada škody nebo jiné újmy, případně jiné obdobné plnění, má Provozovatel právo toto plnění následně vymáhat na Zákazníkovi nebo Návštěvníkovi, který se porušení práva dopustil.

7.10. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje a je v souladu se zákonem. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

7.11. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/). Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Provozovatel prostřednictvím své výše uvedené emailové adresy, případně se může Zákazník obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů. Provozovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.12. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k podání rezervace pobytu jsou patrné z webového rozhraní. Před zasláním rezervace pobytu je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do rezervace vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a při zadávání dat do rezervace pobytu.

7.13. Provozovatel nenese odpovědnost za porušení zákona, kterého se Zákazník, Poskytovatel nebo Návštěvník dopustí prostřednictvím webového rozhraní nebo v souvislosti s ním.

Tyto Podmínky použití jsou platné a účinné od 28. 4. 2014